ارسال تیکت

- احترام متقابل مهمترین موضوع است ، از بکار بردن !!!! و ؟؟؟؟ بپرهیزیم زیرا تاثیر منفی روی خواننده تیکت می گذارد.
- از بکار بردن هرگونه واژه مستهجن و تمسخر آمیز دوری کنید
- سیستم تیکت مانند یک نامه رسمی است ، خواهشمندیم اصول محترمانه و رسمی را رعایت فرماییم.
- در تیکت فقط مشکلات یا درخواست های پشتیبانی را جواب میدهیم و از هرگونه درخواست آموزش یا تخفیف پرهیز کنید

موضوع